STOWA presents manual for floating solar permitting

STOWA presenteert handreiking voor vergunnen van drijvende zonneparken

[Dutch Article]

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft een handreiking opgesteld voor het vergunnen van drijvende zonneparken. De handreiking bestaat uit 2 tools: het Stroomschema en de Analysetool.

STOWA kwam eerder deze maand al in het nieuws in verband met een onderzoek naar zonnepanelen op dijken. Uit dat onderzoek – in opdracht van het consortium Zon op Dijken waar STOWA in deelneemt – bleek dat er op de 3 meest kansrijke soorten dijken ruimte is voor 2,9 gigawattpiek aan zonnepanelen.

De nu gepresenteerde handreiking beperkt zich tot het zoetwatersysteem en tot stilstaande wateren. In de toekomst zal de plaatsing van zonnepanelen op zeewater wellicht ook relevant worden. De nu gepubliceerde handreiking biedt zowel vergunningaanvragers als vergunningverleners handvatten bij het beantwoorden van een groot aantal vragen. De handreiking is een onderdeel van een vergunbaarheidsstudie die wordt uitgevoerd door het consortium ‘Zon op Water’, waar ook STOWA aan deelneemt. Die vergunbaarheidsstudie moet duidelijk maken of een vergunning voor drijvende zonnepanelen op het Nederlandse oppervlaktewater haalbaar is.

Stroomschema en analysetool

Het opgestelde Stroomschema en de Analysetool geven inzicht in de mogelijke effecten op waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie én ze geven richtlijnen voor de vergunningverlening. Het Stroomschema behandelt de actueel geldende wettelijke kaders rond de aanleg van zonnepanelen op water. De gebruiker wordt stap voor stap door het schema geleid en komt daarbij langs alle vergunningaspecten die van belang zijn. De Analysetool toont de verwachte effecten van het plaatsen van zonnepanelen op water op de waterkwaliteit. De tool is gebaseerd op een driedimensionaal waterkwaliteitsmodel dat op een groot aantal (fictieve) watersystemen is toegepast. Het effect op de waterkwaliteit wordt onder andere bepaald aan de hand van de grootte van het wateroppervlak, de lichtdoorlatendheid van de zonnepanelen en het percentage water dat bedekt is met de zonnepanelen. Door het invoeren van de gebiedseigenschappen en de paneeleigenschappen krijgt de gebruiker snel inzicht in de effecten op de waterkwaliteit van zijn beoogde gebied.

Nieuwe gebruiksfunctie

In de handreiking is er onder meer aandacht voor het feit dat opwekking van energie een nieuwe gebruiksfunctie voor wateren is. Hierdoor is deze gebruiksfunctie in de huidige bestemmingsplannen niet vastgelegd. Dit betekent dat er een omgevingsvergunning nodig is voor dit type gebruik. Is deze vergunning eenmaal verleend, dan is hiermee de nieuwe functie vastgelegd die in nieuwe bestemmingsplannen automatisch wordt overgenomen. Bij een nieuw bestemmingsplan hoeft een volgende keer dus geen nieuwe procedure doorlopen te worden. Provincies spelen op deze ontwikkeling in door nu al een verandering van gebruiksfuncties voor te bereiden om in de toekomst aan de doelstellingen voor het klimaatbeleid te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld bij de provincie Zuid-Holland wordt energieopwekking op water hierbij expliciet meegenomen. Dit maakt het voor een initiatiefnemer gemakkelijker om een project gerealiseerd te krijgen.

Volledige handreiking vindt u hier